Amerang-Pfaffing

DWD-Station Amerang-Pfaffing (Bayern, ID 154, Nebenamt)
Fotos vom 27.08.2018

Informationen zum Album